İşletmenin faaliyetleri nedeniyle sahip olduğu sözleşme ve süreli evraklar ile yeni yapacağı sözleşmelerin süreçler ile yönetilmesi, geçerlilik süresinin bitiminden önce gerekli uyarı ve hatırlatmalar ile yenileme veya iptal sürecinin başlatılması ve yönetilmesini sağlayan uygulamadır. Sözleşmelerin eski versiyonları da muhafaza edildiği için geçmişe dönük inceleme yapmak kolaylaşmaktadır. Belgelerin asılları belge sahibinde olacağı için ıslak imzalı belgenin dolaşımı ve kaybı söz konusu değildir. Yenilenen sözleşme taranarak kaydedilir, aslı sorumlu olan birimde muhafaza edilir.

Sözleşmeler, Ruhsatlar, Sigorta Poliçeleri, İmza sirküleri, Vekaletname gibi belgeler uygulamanın konusudur.